Kallelse till årsstämma för dig som är aktieägare i PGA Sweden National

7 april, 2018

15 maj 2018 kl 18.00

Aktieägare i PGA of Sweden National AB, 556603-1026 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 18.00 i Klubbhuset på PGA National i Bara.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av PGA of Sweden National AB förda aktieboken på dagen för bolagsstämman, dvs. den 15 maj 2018.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Aktieägarna ombeds att anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 8 maj 2018.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till PGA of Sweden National AB på adress
Box 5, 233 02 Bara eller via E-mail till charlotte.martensson@pgaswedennational.se